രാഷ്ട്രീയം

Saturday, June 24, 2006

(അ)രാഷ് ട്രീയം

പണ്ടിവമ്മാരൊക്കെ
ഒരുത്തനെ ഉരുട്ടിക്കൊന്നു
ഇന്നിവനുമവനും
ഉരുണ്ടു കളിക്കുന്നു

ഇന്നലെ കുത്തിക്കൊല
ഇന്നു കെട്ടിപ്പിടി
അന്നു അടിയന്തിരാവസ് ഥ,
ഇന്നു നിസ്സഹായാവസ്ത.

ഇതൊക്കെ വെറും നീക്കുപൊക്ക്,
ഒരു ചെറിയ നീരൊഴുക്ക്.
സഖ്യമല്ല മുഖ്യം,
മുഖ്യനല്ലോ മുഖ്യം.

പാഠം പഠിച്ചവന്‍ പുറത്തായി,
ഒന്നും പഠിക്കാത്തവന്‍ സ്മാര്‍‌ട്ടുമായി.
ഒരുകണക്കില്‍ സുനാമി വന്നതു നന്നായി
അതുകൊണ്ടു, മറ്റ് ചിലരും സ്മാര്‍‌ട്ടായി

ഒരിടത്ത് ഒരച്ഛന്‍ കരയുന്നു
അഴീക്കോട്ടൊരു വിധവയും
വയറെരിയുന്ന കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളും
ഇതൊന്നും കാ‍ണാത്ത രാഷ്ട്രീയവും. ശിവ ശിവ...